Projecten

Projecten


Economische Impact LF2018

Onderzoek

De organisatie van LF2018 wil de effecten van de Culturele Hoofstad Leeuwarden-Fryslân 2018 evalueren, waaronder de economische impact. Voor LF2018 zijn doelen en KPI’s (Key Performance Indicators) opgesteld die voor een (groot) deel economisch van aard zijn. Voor een deel zijn de KPI’s direct gemonitord en in beeld gebracht. Voor een ander deel moet de informatie uit meer algemene bronnen worden gehaald. BBO heeft een schatting van de effecten gemaakt.
Klik hier voor het rapport.

Arbeidsmarkt en onderwijs
(Macrodoelmatigheidsonderzoek)

Onderzoek

BBO voert regelmatig onderzoek uit op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs. Onderdeel daarvan zijn onder meer zogenoemde macrodoelmatigheidonderzoeken naar (nieuwe) opleidingen. Daarbij wordt meestal een werkveldanalyse (interviews in het werkveld) uitgevoerd in combinatie met een arbeidsmartkanalyse, concurrentie-analyse en/of instroomonderzoek. Voorbeelden daarvan zijn:

 • Master Design Driven Innovation - NHL Hogeschool
 • Master Educational Leadership – Stenden Hogeschool
 • Ad Cybersafety – Thorbecke Academie
 • Ad Nevenvestiging Hogere Hotelschool – NHL Stenden Hogeschool
 • Master track Law & Governance in Digital Society - RUG Campus Fryslân
 • Master in Cultural Geography Tourism Geography & Planning - RUG Campus Fryslân
 • Ad Engineering – Saxion Hogeschool
 • Ad Sociaal Werk in de Zorg - Hanze Hogeschool
 • Ad Bouwkunde – Saxion Hogeschool
 • Ad Robotica – NHL Stenden Hogeschool
 • Master ILTS (Tourism) – Stenden Hogeschool
 • Bachelor Global Social Responsibility - RUG Campus Fryslân

Klik hier voor de stand van zaken bij de macrodoelmatigheidsdossiers.

 Ga naar boven

Kennisagenda Fryslân

Projectleiding
Projectuitvoering

Dit project betreft de actualisatie van de Kennisagenda Fryslân. De Kennisagenda is een agenda voor investeringen in kennis en innovatie van de Friese kennisinstellingen in samenwerking met de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden. De Kennisagenda geeft een strategisch kader voor beleid rond kennis en innovatie in Fryslân. Met de Kennisagenda wordt een schets gegeven van de sociale en economische kansen en uitdagingen waar de regio voor staat, en wordt aangegeven wat er voor nodig is om de agenda uit te voeren in termen van investeringen in kennisgebieden. Het accent ligt daarbij op innovatie in het bedrijfsleven, onderzoek en valorisatie in een living lab region, doorlopende leerlijnen en internationalisering. In de agenda wordt ook de inbedding in de bestaande kennisinfrastructuur en het daarbij horende commitment van regionale kennispartners gegeven.
De geactualiseerde Kennisagenda is in de Raad van Advies van de RUG/Campus Fryslân vastgesteld. BBO heeft het proces van de totstandkoming ondersteund en de Kennisagenda geredigeerd.
Klik hier voor het rapport.

 Ga naar boven

Economische betekenis watertechnologie

Onderzoek

De Topsector Water & Maritiem heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de economische betekenis van de watertechnologiesector in Nederland. Nederland heeft een sterke kennispositie in watertechnologie. Wereldwijde trends rond water maken dat de internationale markt voor watertechnologie sterk groeit. De watertechnologiesector omvat alle bedrijven en organisaties die zich bezig houden met kennis, technologieën en processen rond drinkwater, afvalwater, en proces- of industriewater. Doel van het onderzoek is om de betekenis van de watertechnologiesector voor de Nederlandse economie in kaart te brengen. In het kader van duurzame ontwikkeling en smart economy is vooral gekeken naar hoe R&D en innovatie plaatsvinden in een technologisch georiënteerde sector als de watertechnologiesector.
Het onderzoek is een actualisatie van eerdere onderzoeken uit 2012 en 2005, en is uitgevoerd door het Netherlands Water Partnership (NWP) in samenwerking met Bureau Beleidsonderzoek (BBO) en PNO Consultants (PNO).
Klik hier voor het rapport.

 Ga naar boven

Watertechnologie Noord-Nederland

Onderzoek

In 2006 en 2012 zijn onderzoeken uitgevoerd naar de economische betekenis van de watertechnologiesector in Noord-Nederland. Die onderzoeken betroffen een regionale ‘vertaling’ van landelijk onderzoek naar de watertechnologiesector. Door het noordelijke onderzoek te herhalen kan voor Noord-Nederland een beeld worden gegeven van de ontwikkeling in de afgelopen (ruim) tien jaar. Omdat het noordelijke onderzoek op dezelfde manier is uitgevoerd als het landelijke onderzoek, is een vergelijking tussen landelijke en noordelijke ontwikkelingen mogelijk. Doel van het onderzoek is – net als in 2012 - de betekenis van de watertechnologie-sector voor de Noord-Nederlandse economie in kaart te brengen. Het onderzoek moet inzicht geven in het aantal en type bedrijven, de werkgelegenheid, de omzet en export, en innovatie en R&D (Research & Development). Daarnaast moet aandacht zijn voor de beleidscontext in termen van regionaal-economisch (innovatie)beleid van de noordelijke overheden, in het bijzonder de provincie Fryslân.
Het onderzoek is uitgevoerd door BBO.
Klik hier voor het rapport.

 Ga naar boven

Dokkum Stadsentree

Projectleiding
Projectuitvoering

Er zijn plannen om te komen tot een herinrichting van de noordelijke stadsentree van Dokkum. De noordelijke stadsentree betreft het gebied rond het huidige ’t Panwurk en supermarkt Jumbo. De aanleiding ligt in de ambitie – weergegeven in de Binnenstadsvisie - om het gebied zo in te richten dat het een meerwaarde kan hebben voor het functioneren van de binnenstad. Ook moeten parkeerplaatsen die door de herinrichting van de Markt verloren zijn gegaan, gecompenseerd worden.
BBO heeft het proces van de beleidsnotitie begeleid en de notitie geredigeerd, en trad op als onderzoeksregisseur.

 Ga naar boven

Ondernemersfondsen

Onderzoek

BBO voert regelmatig evaluaties uit van ondernemersfondsen. Voorbeelden daarvan zijn:

 • Evaluatie Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân
 • Evaluatie Ondernemersfonds Utrecht
 • Evaluatie Ondernemersfonds Assen
 • Evaluatie Ondernemersfonds Leeuwarden (LOF)
 • Onderzoek Ondernemersfondsen Noord-Nederland

Klik hier voor voorbeelden van rapporten.

 Ga naar boven

Economische effecten/kosten-batenanalyse

Onderzoek

BBO voert regelmatig economische-effectanalyses uit. Het gaat daarbij om een welvaartseconomische benadering van de effecten van infrastructuur of van anderssoortige projecten. De analyse kan de vorm hebben van een (maatschappelijke) kostenbaten-analyse. Voorbeelden zijn:

 • Economische impact LF2018
 • Schatting economische effecten evenementen
 • Maatschappelijke kosten-batenanalyse Súd Ie
 • Quick scan kosten-batenanalyse Landbouwcampus
 • Maatschappelijke kosten-batenanalyse rondweg Dokkum
 • Economische kansen 11Fountains
 • Economische betekenis agri-nutri sector Noord-Nederland
 • Economische effecten cultureel kwartier Sneek
 • Kosten-batenanalyse Vaarweg Drachten
 • Kosten-batenanalyse Spoorweg Harlingen-Leeuwarden

Klik hier voor voorbeelden van rapporten.

 Ga naar boven

Economische kansen 11Fountains

Onderzoek

In het kader van Leeuwarden Fryslân 2018 is het project Eleven Fountains ontwikkeld. In de elf Friese steden zijn door elf kunstenaars fonteinen gemaakt. In elke stad is een waterkunstwerk verrezen dat verwijst naar de (lokale) geschiedenis, en naar innovatie en naar internationale culturele ontwikkelingen. Het onderzoek betreft een analyse van de economische opbrengsten, vooral in termen van (bestedingen van) toeristen. Het gaat om inzicht in de economische kansen die het project heeft, en wat er voor nodig is om die kansen te ‘verzilveren’. Er is een schatting gemaakt van bezoekers die de fonteinen in de toekomst kunnen gaan bezoeken. Die schatting is gebaseerd op een aantal min of er vergelijkbare casus in binnen- en buitenland.
BBO heeft het onderzoek uitgevoerd en de internationale casus beschreven.
Klik hier voor het rapport.

 Ga naar boven

Internationalisering MKB

Projectleiding
Projectuitvoering

Doel van dit project is om met een Plan van Aanpak te komen gericht op innovatieve ideeën rond internationalisering. De themagroep internationalisering is onderdeel van de Programmaraad van SNN die een uitvoeringsagenda voor Noord-Nederland opstelt. In samenhang daarmee is de Kamer van Koophandel Noord-Nederland bezig met het ontwikkelen van een eigen plan van aanpak voor stimulering van de noordelijke economie – het groeiplan mkb. Internationalisering is daar een onderdeel van. Het Plan van Aanpak is gebaseerd op interviews en analyse van succes- en faalfactoren bij internationalisering.
BBO heeft het proces ondersteund en de internationale workshop georganiseerd.
Klik hier voor het rapport.

 Ga naar boven

Samenwerking Noord-Nederland / Noord-Duitsland

Onderzoek

Op het gebied van samenwerking met (het noorden van) Duitsland gebeurt al veel, maar de indruk is dat de aanpak van de Nederlands-Duitse samenwerking meer focus en samenhang zou kunnen krijgen. Daarmee wordt grensoverschrijdend ondernemen effectiever. Meer focus betekent ook: meer vraaggestuurd werken. Grensoverschrijdend ondernemen heeft als doel het versterken van de bedrijvigheid aan beide kanten van de grens. De concurrentiekracht van de totale regio wordt zo vergroot. In het onderzoek zijn beide regio’s op een aantal economische aspecten vergeleken. Er zijn ook interviews gehouden en er is een internationale workshop georganiseerd.
Het onderzoek is uitgevoerd door BBO in samenwerking met de Universiteit Twente.
Klik hier voor het rapport.

 Ga naar boven

Evaluatie subsidies Recreatie & Toerisme

Onderzoek

Om de toeristische sector extra te stimuleren heeft de provincie Fryslân de afgelopen jaren een aantal subsidieregelingen opengesteld: Fryslân Fernijt, STINAF en het pMJP. In totaal zijn er naar aanleiding van deze regelingen ruim 350 projecten uitgevoerd. De Provincie Fryslân werkt aan een nieuw programma op het gebied van recreatie en toerisme voor de periode 2014 – 2017. Daarvoor is het nuttig om inzicht te krijgen in de werking en de resultaten van de voorgaande regelingen. Hebben de subsidieregelingen, als provinciale instrumenten, geleid tot de beoogde resultaten?
De evaluatie is uitgevoerd door Grontmij in samenwerking met BBO.

 Ga naar boven

Kind in Fryslân

Projectleiding
Projectuitvoering

Begin 2010 is, op uitnodiging van de provincie Fryslân, een aantal spelers uit de zorg voor de jeugd in Fryslân bij elkaar geweest. De ideeën van deze zogenoemde Vlielandgroep zijn vertaald in het project Kind in Fryslân. Dat project was een experiment gericht op betere samenwerking op het schakelpunt van 1e en 2e lijn in alle zorg rondom de jeugd. In Kind in Fryslân is in de praktijk geëxperimenteerd met een ‘nieuwe’ werkwijze. Er zijn twee deelpilots opgezet waarin regie en de relatie tussen 1e en 2e lijn centraal stonden. De deelpilots hebben een verschillende vindplaats: wijk (‘Heechterp’) en school (de regio zuidwest Fryslân/samenwerkingsverband Fultura).
BBO was lid van het projectteam en verantwoordelijk voor de monitoring van de pilot.
Klik hier voor het rapport.

 Ga naar boven

Ondersteuning evaluatiecommissie UCF

Projectleiding
Projectuitvoering

Het UCF (University Campus Fryslân) is geëvalueerd door een externe commissie (commissie-Hoekstra). Het UCF is de voorloper van de RUG Campus Fryslân. De financiering van UCF komt van de provincie Fryslân en de gemeenteLeeuwarden. De evaluatie heeft betrekking op de 1efase van UCF (2011-2015). De evaluatie geeft een doorkijk naar de 2efase (2015-2020).
BBO ondersteunde de commissie als (uitvoerend) secretaris.
Klik hier voor het rapport.

 Ga naar boven

Creatieve industrie

Onderzoek

‘Creativiteit’ wordt gezien als een belangrijke bron van innovatie en economische ontwikkeling. Het onderzoek geeft inzicht in de aard en omvang van de creatieve sector in Leeuwarden en Fryslân. Het geeft bovendien een overzicht van beleid gericht op het versterken van de creatieve sector in andere Nederlandse steden. Daarnaast draagt het bouwstenen aan voor een beleid in Leeuwarden en Fryslân.
BBO heeft het onderzoek uitgevoerd en het werkbezoek georganiseerd.
Klik hier voor het rapport.

 Ga naar boven

Visitatie jongerenwerk

Projectleiding
Projectuitvoering

Op verzoek van de gemeenteraad van Leeuwarden heeft een externe, onafhankelijke commissie een visitatie gedaan van het jongerenwerk. De commissie is gevraagd te bekijken hoe het met het jongerenwerk in Leeuwarden gaat en aanbevelingen te doen voor eventuele verbeteringen. De commissie, bestaande uit Ate Alkema, Micha de Winter en Peter Lankhorst, heeft van de visitatie verslag gedaan in een rapport.
BBO ondersteunde de visitatiecommissie als (uitvoerend) secretaris.

 Ga naar boven

Overige projecten

Ga naar boven

© BBO